Voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke goederen betekent een extra risico voor de omgeving, vanwege de specifieke gevaarseigenschappen van de vervoerde stoffen. Onder vervoer wordt mede begrepen het laden en lossen. Indien tijdens deze activiteiten een ongeval plaatsvindt kunnen deze stoffen schade toebrengen aan mens, dier, materiaal en milieu.

Om het risico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te reduceren zijn er preventieve maatregelen getroffen in de vorm van veiligheidsvoorschriften. Aangezien het vervoer in vele gevallen grensoverschrijdend is zijn deze voorschriften in internationaal verband tot stand gekomen. De United Nations vervullen hierbij een centrale rol.