Wetgeving

Internationaal

Op de website van de UNECE kunt u onder andere de officiële tekst van het ADR (wegvervoer), ADN (vervoer over de binnenwateren), GHS en het handboek voor testen (Manual of Tests and Criteria) vinden.

Daarnaast zijn hier o.a. te vinden:

Een informatief overzicht van afwijkingen binnen Europa is te vinden in de ‘RICHTLIJN 2008/68/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen

Nationaal

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de officiële Nederlandse vertaling van het ADR (wegvervoer), ADN (vervoer over de binnenwateren en RID (spoorvervoer), alsmede de teksten van de aanvullende Nederlandse voorschriften in de VLG (wegvervoer), VBG (vervoer over de binnenwateren en VSG (spoorvervoer) raadplegen:

Op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport is de regelgeving ook terug te vinden.

Hier vindt u ook de wetgeving voor de zeevaart (IMDG Code) en de luchtvaart (ICAO Technical Instructions).

https://www.ilent.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving-gevaarlijke-stoffen

Op 10 juli 2013 is de wet vervoer gevaarlijke stoffen aangepast in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet Basisnet).

De wijziging is hier te vinden https://wetten.overheid.nl/BWBR0033712/2015-04-01

Deze wet is op 1 april 2015 in werking getreden.

Beleidsregel

IL&T heeft een beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld waarin zij haar beleid uiteen zet met betrekking tot handhaving op de aanwezigheid van een veiligheidsadviseur en de taken die deze uitvoert voor de onderneming.
Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Melden Incidenten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de aangewezen instantie voor de wettelijke meld- en rapportageplicht van ongevallen en voorvallen tijdens het vervoer gevaarlijke stoffen.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/meld-en-rapportageplicht-gevaarlijke-stoffen-scheepvaart-spoor-wegvervoer-luchtvaart