Privacyverklaring Vereniging

Voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) d.d. 27 augustus 2018.

Uw privacy is voor ons, de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA), van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen.

We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat: – wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat

vermelden wij in deze privacyverklaring; – wij enkel de persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor legitieme doeleinden; – wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken vragen in gevallen

waarin uw toestemming vereist is; – wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te

beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

– wij uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aanbieden, corrigeren of

verwijderen.

Sarell Administraties verzorgt als “VVA Bureau” de leden- en financiële administratie. De VVA heeft met Sarell Administraties een overeenkomst persoonsgegevens (ook wel verwerkersovereenkomst genoemd) afgesloten met betrekking tot het beschermen en gebruik van uw persoonsgegevens.

VVA en leden

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van een lid door de VVA is de lidmaatschapsovereenkomst tussen het lid en de VVA. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het uitvoeren van de doelstelling van de vereniging, zoals verwoord in de statuten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de betaling van de lidmaatschapscontributie af te handelen, om u te informeren over ledenactiviteiten, bestuursactiviteiten, ledenvergaderingen, ledenbijeenkomsten, wet- en regelgeving, het aan- en afmelden voor ledenvergaderingen en ledenbijeenkomsten, het sturen van nieuwsbrieven en het communiceren met de overige leden.

De volgende persoonsgegevens die wij bij uw aanmelding voor het lidmaatschap van de VVA ontvingen zijn op de website van de VVA geplaatst:

Dhr. of Mevr./voornaam/achternaam/woonplaats/adres/Nederland of België/ bedrijfsnaam (optioneel)/bedrijfsadres (optioneel)/e-mailadres/vast telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer/certificaten ADR en/of ADN en/of RID.

Behalve bovenstaande persoonsgegevens heeft u ons bij uw aanmelding nog de volgende persoonsgegevens verstrekt die evenals bovenstaande gegevens zijn opgenomen in een elektronisch ledenbestand dat wordt beheerd door ons administratiekantoor Sarell Administraties:

Geboortedatum/specialisme (optioneel)/incasso ja of nee/factuuradres/ rekeningnummer/adres rekeningnummer/land rekeningnummer/referentie rekeningnummer/ADR-certificaat veiligheidsadviseur, geldig van en geldig tot en/of ADN-certificaat veiligheidsadviseur, geldig van en geldig tot en/of RID-certificaat veiligheidsadviseur, geldig van en geldig tot.

Als u het niet eens bent met deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u daartegen bezwaar aantekenen (zie ook de paragraaf ‘Inzage, wijzigen en verwijderen van Uw gegevens’). Het uitoefenen van deze rechten staat los van de afmelding voor het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven

Wij willen u graag op de hoogte houden over ontwikkelingen met betrekking tot de VVA, de wet- en regelgeving en nieuws met betrekking tot het vervoer, de op- en overslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen en u uitnodigen voor vergaderingen en bijeenkomsten die wij organiseren. Dit doen wij via e-mail. De digitale nieuwsbrief (per e-mail) versturen wij alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. U kunt op ieder moment deze toestemming intrekken, elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en voor onze communicatie.

Bewaartermijnen

De VVA bewaart uw gegevens tot de beëindiging van uw lidmaatschap, behalve de gegevens die onderhevig zijn aan wettelijke bewaartermijnen, zoals de financiële gegevens, waarvoor in de belastingwetgeving een bewaartermijn van 7 jaar is voorgeschreven.

Als u wilt dat wij uw gegevens tussentijds verwijderen, zie dan de paragraaf ‘Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens’.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien onze in dit document vastgelegde werkwijze wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen wijzigingen ook via de e-mail aankondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten: – inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken; – het laten corrigeren van fouten; – het laten verwijderen van persoonsgegevens; – intrekken van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrieven per e-mail; – bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. Let op dat wanneer u een verzoek indient, u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan horen we dat graag van u. Wij zijn bereikbaar voor al uw vragen en/of klachten via onderstaande contactgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen t.a.v. VVA Bureau

Nieuwe Langeweg 129, 3194 DC, Hoogvliet of Postbus 446, 3200 AK, Spijkenisse
Telefoonnummer: 010-4166660 / Mobiel: 06-57948139
Email: vvabureau@veiligheidsadviseurs.org / Website: www.veiligheidsadviseurs.org