De veiligheidsadviseur

De functie van veiligheidsadviseur bestaat sinds 1 januari 2000.
In het ADR/ADN en RID zijn eenduidig de taken geformuleerd die een veiligheidsadviseur dient uit te voeren.

De leden van de VVA vervullen vaak naast de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur ook andere functies. Ze zijn vaak KAM coördinator, Planner, Chauffeur, externe consultant, kwaliteitsmanager, enz. Ook zien we in de praktijk dat de Veiligheidsadviseur op verschillende wijze is geïmplementeerd in organisaties.

De VVA probeert de veiligheidsadviseur te helpen om zijn functie zo goed mogelijk uit te oefenen. Op deze pagina’s is informatie geplaatst die de veiligheidsadviseur kan helpen bij het uitoefenen van zijn taak. Op het beveiligde gedeelte van de website voor de leden is nog meer informatie beschikbaar over verschillende onderwerpen zoals Security, Functie en Taakomschrijving, Veiligheidsjaarverslag, Beroepscode, enz.

In de richtlijn worden de volgende aspecten opgesomd:

 • nagaan of de vervoersvoorschriften binnen het bedrijf worden nageleefd
 • adviseren van het management over een consistent veiligheidsbeleid
 • opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
 • opstellen van een ongevallenrapport
 • identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften
 • aankopen van middelen voor het transport, laden en/of lossen
 • passend laten opleiden van betrokken werknemers
 • controleren van het personeel op kennis en instructies
 • opstellen van noodprocedures in geval van een calamiteit
 • analyseren van incidenten en invoeren van preventieve maatregelen
 • toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen
 • maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren
 • methodiek maken om documenten en uitrusting in vervoermiddelen te controleren

Bent u nog geen lid? Word nu lid en sluit u aan bij het VVA netwerk!

Taken Veiligheidsadviseur

Als veiligheidsadviseur kennen we allemaal artikel 47 & 48 van het WVGS.
Hierin staat dat ongevallen gemeld moeten worden aan de bevoegde instantie.
In de praktijk blijkt dat de bereidheid tot melding niet erg hoog is. Om te onderzoeken of er draagvlak is voor een nieuw meldingssysteem heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek laten uitvoeren.
Gedachte achter het onderzoek is: het delen van ervaringen en het leren van elkaars incidenten. Dit kan een belangrijke stap zijn op weg naar een betere kwaliteitscultuur en kostenbesparende bedrijfsvoering.

De onderzoekers hebben overheidsinstellingen, brancheverenigingen, bedrijven en ook de VVA geïnterviewd. De stakeholders in de modaliteiten rail, weg, binnenvaart en de verladers zijn onderzocht. Vooral verladers werken op het raakvlak van de transportmodaliteiten en hebben de grootste kans op incidenten.

Het beeld dat tijdens het onderzoek naar voren kwam is dat de sector enerzijds de gedachte ondersteunt dat een vrijwillig incidenten meld- en registratiesysteem het veiligheids- en kwaliteitsniveau kan verhogen, maar dat anderzijds de geringe respons (feedback, lessons learned, maatregelen) die de overheid nu lijkt te geven op de (verplichte) meldingen van ongevallen, serieuze incidenten en potentieel gevaarlijke situaties, weinig animo losmaakt om daarnaast ook nog eens aan een vrijwillig systeem deel te nemen.

Hoewel deze conclusie per modaliteit genuanceerd kan worden, is er in algemeenheid bij de geïnterviewden weinig tot geen draagvlak gevonden voor de ontwikkeling van het beoogde incidenten meld- en registratiesysteem.

Het bestuur van de VVA vindt het een positieve ontwikkeling dat ook de rol van de veiligheidsadviseur is betrokken in dit onderzoek. De VA is als eerste verantwoordelijk is voor het onderzoeken van transportincidenten. Ook zou hij de aangewezen functionaris kunnen zijn om deze vrijwillige meldingen te doen. De VVA ondersteunt dan ook het initiatief van het beoogde systeem en ziet daar een belangrijke rol voor de veiligheidsadviseur weggelegd.

Het vraagt wel committent van het bedrijfsleven richting de veiligheidsadviseur, van wie de rol heden ten dage nog niet volledig is uitgekristalliseerd.

Aansprakelijkheid van de Veiligheidsadviseur

De VVA krijgt regelmatig vragen van haar leden of de veiligheidsadviseur wettelijk
verplicht verzekerd moet zijn voor de risico’s van zijn/haar advies en rapportage op het
gebied van gevaarlijke stoffen. Wij hebben het e.e.a. voor u samengevat, lees verder…

In een uitgebreid document, wat reeds in 2002 door een van de toenmalige bestuurders is opgesteld, worden de aansprakelijkheid en de risico’s van de veiligheidsadviseur uiteen gezet.

Wij hopen dat dit interessant kan zijn voor de nieuwe, maar ook voor de ervaren veiligheidsadviseur.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen?
Schrijf uzelf dan in voor de nieuwsbrief!

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer