• VVA treinvervoer gevaarlijke stoffen

Over de VVA

Geschiedenis

In 2000 werd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Vereniging van Specialisten Vervoer Gevaarlijke Stoffen (SVGS) het verzoek gedaan de mogelijkheden te onderzoeken om in verenigingsverband de Veiligheidsadviseurs ondersteuning te bieden. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de SVGS een “brainstorm-groep”samengesteld om één en ander nader in detail uit te werken.

Al snel bleek dat een eventueel nieuw op te richten vereniging zeker toegevoegde waarde zou kunnen bieden aan de, toentertijd relatief nieuwe, functie van Veiligheidsadviseur. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en het bieden van een netwerk van collega-adviseurs, waar men met vak-specifieke vragen terecht zou kunnen, alsmede het verder uitbouwen van die kennis door middel van workshops, seminars en interactieve dagen zou goede toegevoegde waarde kunnen bieden.

Naar aanleiding van deze uitkomst is uiteindelijk op 24 januari 2001 de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen notarieel opgericht.

Later is een afdeling opgericht voor Belgische leden. Zij opereren onder een eigen bestuur.

Inmiddels is het aantal leden gegroeid tot boven de 550 en is nog steeds groeiende.

vva wegvervoer veiligheid

Doelstelling

De Veiligheidsadviseur is een wettelijk verplichte functie bij bedrijven die zich bezighouden met het vervoer, de op- en overslag van gevaarlijke stoffen die onder het ADR, RID en/of ADN vallen.

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VVA) is er voor alle gecertificeerde Veiligheidsadviseurs, zowel binnen Nederland maar ook daarbuiten. Met als doel een kennisbron en netwerk aan te bieden aan haar leden, ervaringen en leermomenten te kunnen delen, de belangen van de Veiligheidsadviseur te behartigen bij bedrijfsleven en overheden, vakkundige ondersteuning te bieden, interessante kortingen te bedingen, enzovoort.

Maar de hoofddoelstelling is en blijft: de veiligheid naar een hoger plan brengen.

Onze Vereniging doet dit door op regelmatige basis interactieve dagen en workshops te organiseren. Vaak rond een specifiek thema en altijd onder begeleiding van gerenommeerde (gast)sprekers of docenten.

Statuten

Lees de statuten van onze Vereniging.

Huishoudelijk reglement

Lees de reglementen van onze Vereniging.

Deel je vakkennis met ons netwerk. Word nu lid!

Bestuursleden

Cor Schaatsbergen

Voorzitter

Ronald de Nooijer

Penningmeester

Marius van der Valk

Secretaris

Wim van Dongen

Algemeen bestuurslid

Mr. Jacques Buissing

Algemeen bestuurslid

Renée Maas

Algemeen bestuurslid

Ed Versluis

Algemeen bestuurslid

Sarina van der Sluijs

Secretariaat

Ellen Spronk

Secretariaat

Op zoek naar een veiligheidsadviseur?

Europese vereniging

International Association of dangerous goods Safety Advisors (EASA)

IASA, International Association of dangerous goods Safety Advisors, (voorheen EASA) is een Europese organisatie die bestaat uit nationale verenigingen van DGSA’s (Dangerous Goods Safety Advisors). De IASA is in 2009 opgericht. In 2020 bestond de vereniging uit 25 nationale verenigingen in 20 landen met meer dan 3000 leden (alle DGSA).

Het doel van de vereniging is het bevorderen van activiteiten die de belangen van veiligheid en beveiliging op het gebied van transport van gevaarlijke goederen en de training en examen van de DGSA’s ondersteunen.

De algemene doelstellingen van de organisatie zijn:

  • effectieve contacten tot stand brengen tussen personen en organisaties die betrokken zijn bij aangelegenheden van DGSA-taken en hun opleiding en examen;·
  • officiële communicatiemiddelen tussen hun leden en gerelateerde organisaties tot stand te brengen;·
  • het organiseren van conferenties en symposia over onderwerpen en problemen van gemeenschappelijk belang;·
  • proberen oplossingen te vinden voor problemen van training en examen van DGSA die zich kunnen voordoen;·
  • aanbevelingen te doen aan nationale en internationale organisaties over elke kwestie binnen deze taakomschrijving wanneer dit naar het oordeel van de Federatie wenselijk of noodzakelijk is.

De vereniging heeft in maart 2015 de status van waarnemer verkregen in aangelegenheden die betrekking hebben op hoofdstuk 1.8.3, tijdens de gezamenlijke vergadering van de Economische Raad van Europa, in de Verenigde Naties. Dit orgaan wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de nationale ministeries van vervoer, of hun afgevaardigden, van de lidstaten die de conventies van ADR-RID-ADN (en hun deskundigen) hebben ondertekend en proberen de modi van alle inland-vervoer (WEG, SPOOR en BINNENVAART te harmoniseren.

IASA is de centrale stem van de belangen van de DGSA’s van Europa.

In 2021 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden om verwarring internationaal te voorkomen. EASA is gewijzigd in IASA. De IASA heeft ook de website naar een nieuw adres verhuisd: http://www.dgsa-iasa.org/

Convenant

Convenant NVVK en VVA

Het vergaren van kennis en kunde met betrekking tot veiligheidskundige onderwerpen die in de opleiding van de veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen niet aan bod komen, wordt bijzonder nuttig geacht voor het uitvoeren van werkzaamheden van deze veiligheidsadviseurs.

Dit zijn de eerst regels van het Convenant gesloten tussen de NVVK en de VVA op 25 november 2010.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer