• VVA treinvervoer gevaarlijke stoffen

Over de VVA

Geschiedenis

In 2000 werd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Vereniging van Specialisten Vervoer Gevaarlijke Stoffen (SVGS) het verzoek gedaan de mogelijkheden te onderzoeken om in verenigingsverband de Veiligheidsadviseurs ondersteuning te bieden. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de SVGS een “brainstorm-groep”samengesteld om één en ander nader in detail uit te werken.

Al snel bleek dat een eventueel nieuw op te richten vereniging zeker toegevoegde waarde zou kunnen bieden aan de, toentertijd relatief nieuwe, functie van Veiligheidsadviseur. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en het bieden van een netwerk van collega-adviseurs, waar men met vak-specifieke vragen terecht zou kunnen, alsmede het verder uitbouwen van die kennis door middel van workshops, seminars en interactieve dagen zou goede toegevoegde waarde kunnen bieden.

Naar aanleiding van deze uitkomst is uiteindelijk op 24 januari 2001 de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen notarieel opgericht.

Later is een afdeling opgericht voor Belgische leden. Zij opereren onder een eigen bestuur.

Inmiddels is het aantal leden gegroeid tot boven de 550 en is nog steeds groeiende.

vva wegvervoer veiligheid

Doelstelling

De Veiligheidsadviseur is een wettelijk verplichte functie bij bedrijven die zich bezighouden met het vervoer, de op- en overslag van gevaarlijke stoffen die onder het ADR, RID en/of ADN vallen.

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VVA) is er voor alle gecertificeerde Veiligheidsadviseurs, zowel binnen Nederland maar ook daarbuiten. Met als doel een kennisbron en netwerk aan te bieden aan haar leden, ervaringen en leermomenten te kunnen delen, de belangen van de Veiligheidsadviseur te behartigen bij bedrijfsleven en overheden, vakkundige ondersteuning te bieden, interessante kortingen te bedingen, enzovoort.

Maar de hoofddoelstelling is en blijft: de veiligheid naar een hoger plan brengen.

Onze Vereniging doet dit door op regelmatige basis interactieve dagen en workshops te organiseren. Vaak rond een specifiek thema en altijd onder begeleiding van gerenommeerde (gast)sprekers of docenten.

Statuten

Lees de statuten van onze Vereniging.

Huishoudelijk reglement

Lees de reglementen van onze Vereniging.

Deel je vakkennis met ons netwerk. Word nu lid!

Bestuursleden

Dhr. W.A. (Wim) van Dongen

Voorzitter

Dhr. C. (Cor) Schaatsbergen

Secretaris

Dhr. R.A. (Ronald) de Nooijer

Penningmeester

Dhr. Mr. J.G. (Jacques) Buissing

Algemeen bestuurslid

Dhr. J.M. (Hans) Advocaat

Algemeen bestuurslid

Ellen Spronk

Secretariaat

Sarina van der Sluijs

Secretariaat

Op zoek naar een veiligheidsadviseur?

Europese vereniging

VVA neemt deel in European Association of dangerous goods Safety Advisers (EASA)

Tijdens de ALV van 17 maart 2010 is besloten om voorlopig een lidmaatschap van 2 jaar aan te gaan van de Europese vereniging voor veiligheidsadviseurs EASA.

Na een tijd van stilte zijn de deelnemende landen begin 2014 voor het eerst samengekomen in Bonn.

September 2014 is een vervolg vergadering gehouden in Luxemburg waarin de vorm van de nieuwe organisatie is gezet.
Het hoofdkantoor van de EASA wordt Luxemburg.

De EASA heeft sinds kort ook een eigen website: http://easa-dg.eu/
Hierop kunt u de komende tijd informatie gaan vinden van zaken waar mee de EASA aan de slag zal gaan.

Convenant

Convenant NVVK en VVA

Het vergaren van kennis en kunde met betrekking tot veiligheidskundige onderwerpen die in de opleiding van de veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen niet aan bod komen, wordt bijzonder nuttig geacht voor het uitvoeren van werkzaamheden van deze veiligheidsadviseurs.

Dit zijn de eerst regels van het Convenant gesloten tussen de NVVK en de VVA op 25 november 2010.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer