Binnenvaart

Vervoer over de binnenwateren

  1. Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS)

In Nederland is de basis van de regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in de WVGS en het BVGS. In artikel 3 van de WVGS wordt voor nadere voorschriften verwezen naar een algemene maatregel van bestuur, het BVGS. Artikel 2 van het BVGS verwijst vervolgens naar een ministeriële regeling gevaarlijke stoffen.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is de ministeriële Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) uitgegeven door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

  1. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG)

Bij het VBG behoren volgens artikel 2, vier bijlagen:

–           Bijlage 1:         de Nederlandse vertaling van het ADN en de daarvan deel uitmakende bijlagen;

–           Bijlage 2:         Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen;

–           Bijlage 3:         voorschriften in aanvulling op bijlage 1;

–           Bijlage 4:         erkende instanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 2°.

  1. Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

De voorschriften van de bijlage van het ADN zijn van toepassing op het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Partijen die deze Overeenkomst hebben gesloten.

Het opstellen en wijzigen van de voorschriften wordt uitgevoerd door een werkgroep van deskundigen, het ADN Safety Committee (WP.15/AC.2)  en het Administratief Comité van de Economic Commission for Europe (ECE), een organisatie van de UN die zijn zetel in Genève heeft.

Onder de paraplu van de ECE komt ook de Gemeenschappelijke RID/ADR/ADN-vergadering (Joint-Meeting) bijeen om adviezen uit te brengen die gemeenschappelijk zijn voor het vervoer per spoor over de weg en de binnenwateren.

  1. Indeling ADN

Het ADN bestaat uit 9 delen die zijn onderverdeeld in hoofdstukken, secties en sub-secties.

Deel 1             Algemene voorschriften

Deel 2             Classificatie

Deel 3             Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen alsmede vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden

Deel 4             Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer

Deel 5             Procedures voor de verzending

Deel 6             Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen (inclusief IBC’s en grote verpakkingen), tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer

Deel 7             Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading

Deel 8             Voorschriften voor de bemanning, de uitrusting, de exploitatie van de schepen en de documenten

Deel 9             Constructievoorschriften