Spoorvervoer

  1. Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS)

In Nederland is de basis van de regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in de WVGS en het BVGS. In artikel 3 van de WVGS wordt voor nadere voorschriften verwezen naar een algemene maatregel van bestuur, het BVGS. Artikel 2 van het BVGS verwijst vervolgens naar een ministeriële regeling gevaarlijke stoffen.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is de ministeriële Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) uitgegeven door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

  1. Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)

Bij het VSG behoren volgens artikel 2 drie bijlagen:

–           Bijlage 1:         de Nederlandse vertaling van het RID;

–           Bijlage 2:         voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;

–           Bijlage 3:         erkende instanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 2°;

  1. Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de spoorweg (RID)

Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) Aanhangsel C – Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)

Het Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de spoorweg (RID) is van toepassing op het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Partijen die dit Reglement hebben ondertekend.

Het opstellen en wijzigen van de voorschriften wordt uitgevoerd door een RID Commissie van Deskundigen van de Intergouvernementele Organisatie voor Internationaal Vervoer over de spoorweg (OTIF) in Bern.

Onder de paraplu van de Economic Commission for Europe (ECE), een organisatie van de UN die zijn zetel in Genève heeft, komt ook de Gemeenschappelijke RID/ADR/ADN-vergadering (Joint-Meeting) bijeen om adviezen uit te brengen die gemeenschappelijk zijn voor het vervoer per spoor over de weg en de binnenwateren.

In de lidstaten van de Europese Unie speelt de Europese Commissie ook een belangrijke rol met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. In dit kader zijn de volgende Europese richtlijnen van belang:

Richtlijn 96/49/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

Richtlijn nr. 2008/68/EG van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Op grond van deze richtlijnen moeten de Lidstaten de voorschriften van het RID zowel op het vervoer tussen de Lidstaten als op het nationale vervoer van toepassing verklaren.

  1. Indeling RID

Het RID bestaat nu evenals de UN-modelvoorschriften uit 7 delen die zijn onderverdeeld in hoofdstukken, secties en sub-secties.

Deel 1:            Algemene voorschriften

Deel 2:            Classificatie

Deel 3:            Lijsten van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen alsmede vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden

Deel 4:            Voorschriften voor verpakkingen en tanks

Deel 5:            Procedures voor de verzending

Deel 6:            Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen en tanks

Deel 7:            Voorschriften inzake het vervoer, het laden, lossen en de behandeling