Wegvervoer

  1. Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS)

In Nederland is de basis van de regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in de WVGS en het BVGS. In artikel 3 van de WVGS wordt voor nadere voorschriften verwezen naar een algemene maatregel van bestuur, het BVGS. Artikel 2 van het BVGS verwijst vervolgens naar een ministeriële regeling gevaarlijke stoffen.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is de ministeriële Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) uitgegeven door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

  1. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)

Bij het VLG behoren volgens artikel 2 vier bijlagen:

–           Bijlage 1:         de Nederlandse vertaling van de bijlagen A en B van het ADR en de daarbij behorende aanhangsels;

–           Bijlage 2:         voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;

– hoofdstuk I: Bepalingen voor uitsluitend binnenlands vervoer

– hoofdstuk II: Bepalingen voor elk vervoer op Nederlands grondgebied

–           Bijlage 3:         erkende instanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 2°;

–           Bijlage 4:         rijkskeuringsvoorschriften betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

  1. Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

De voorschriften van de bijlagen A en B van het ADR zijn van toepassing op het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Partijen die deze Overeenkomst hebben gesloten. Het opstellen en wijzigen van de voorschriften wordt uitgevoerd door een werkgroep van deskundigen, de Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15) van het Inland Transport Comittee (ITC) van de Economic Commission for Europe (ECE), een organisatie van de UN die zijn zetel in Genève heeft.

Onder de paraplu van de ECE komt ook de Gemeenschappelijke RID/ADR/ADN-vergadering (Joint-Meeting) bijeen om adviezen uit te brengen die gemeenschappelijk zijn voor het vervoer per spoor over de weg en de binnenwateren.

In de lidstaten van de Europese Unie speelt de Europese Commissie ook een belangrijke rol met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. In dit kader zijn o.a. de volgende Europese richtlijnen van belang:

–           Richtlijn 94/55/EG van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

–           Richtlijn 95/50/EG van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg:

–           Richtlijn nr. 2008/68/EG van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Op grond van deze richtlijnen moeten de lidstaten de voorschriften van de bijlagen A en B van het ADR zowel op het vervoer tussen de lidstaten als op het nationale vervoer van toepassing verklaren en uniforme procedures voor de controle opstellen en uitvoeren.

  1. Bijlagen A en B van het ADR

De bijlage A van het ADR bestaat nu evenals de UN modelvoorschriften uit 7 delen die zijn onderverdeeld in hoofdstukken, secties en sub-secties. Voor het wegvervoer zijn nog 2 delen. De indeling van de bijlagen A en B is als volgt:

Bijlage A         ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE GEVAARLIJKE STOFFEN EN VOORWERPEN

Deel 1:            Algemene voorschriften

Deel 2:            Classificatie

Deel 3:            Lijsten van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen alsmede vrijstellingen inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden

Deel 4:            Voorschriften voor verpakkingen en tanks

Deel 5:            Procedures voor de verzending

Deel 6:            Voorschriften voor de constructie en beproeving van verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen en tanks

Deel 7:            Voorschriften inzake het vervoer, het laden, lossen en de behandeling

Bijlage B         BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERVOERMIDDELEN EN HET VERVOER

Deel 8:            Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie

Deel 9:            Voorschriften inzake de constructie en goedkeuring van voertuigen