BESTUURSBERICHT

Bericht aan de leden van de VVA

 

Onderwerp: Jaarverslag 2019 en begroting 2020

 

Beste leden,

 

Vanuit het bestuur hebben wij samen met u de eerste Corona perikelen al ervaren.

Wij hopen dat u en de uwen in goede gezondheid verkeren. Gezondheid is en blijft het belangrijkste goed. Mochten er in uw naaste kring zieken zijn dan wensen wij als bestuur deze zieke en de naaste veel sterkte en beterschap in deze moeilijke tijd.

 

Als vereniging hebben wij ons als bestuur genoodzaakt gezien om de Algemene Ledenvergadering van 25 maart jongstleden tot nader order uit te stellen.

 

Ondank het uitstellen van de ALV is het nieuwe verenigingsjaar natuurlijk wel van start gegaan. We willen u echter niet zonder de verantwoording over 2019 en begroting 2020 in het ongewisse laten.

 

We stellen u dan ook als bestuur graag in kennis van het Jaarverslag 2019 en de begroting 2020. Over het Jaarverslag 2019 en het financieel verslag hierin dient formeel besloten te worden om decharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde beleid en bestuur.

Aangezien dit nu niet fysiek mogelijk is vragen wij u om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Bij geen bezwaar vragen wij u akkoord te gaan om voorlopig tot de ALV decharge te verlenen en de begroting 2020 ook voorlopig vast te stellen. De formele vaststelling gebeurd dan op de eerstvolgende ALV. Als wij geen bericht van u ontvangen gaan wij uit van uw akkoord.

 

Op deze eerstvolgende ALV is er ook sprake van een aftredend bestuurslid.

Aftredend en terstond herkiesbaar is Ronald de Nooijer.

Ronald is bereid om voor een nieuwe periode zitting te nemen in het bestuur en het bestuur doet dan ook een bindende voordracht om Ronald te herbenoemen.

 

Uiteraard kan er vanuit de leden een tegenkandidaat komen.

Hiertoe voorzien de statuten in een procedure.

Indien daar gebruik van wordt gemaakt verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor de datum van de nog te plannen ALV.

 

De genoemde stukken (Jaarverslag 2019 en begroting 2020) staan op de website in het ledendeel.

 

Voor nu wensen wij u veel moed en kracht.

Blijf gezond en graag tot binnenkort.

 

Namens het bestuur

Cor Schaatsbergen

Secretaris