Aanmelden ALV 24 maart te Tiel

Beste leden,

24 Maart zal de ALV plaatsvinden in Hotel Van der Valk te Tiel.

We hebben wederom 2 sessies georganiseerd. We kunnen per sessie maximaal 30 personen in de zaal toelaten.

Als we het aantal bereikt hebben dan zullen wij een reservelijst aanmaken.

Let op; aanmelden en vervolgens niet verschijnen betekent dat iemand anders in jouw plaats “wel” had kunnen komen.

Aanmelden ALV 24 maart 2021

Agenda ALV ochtend

Agenda ALV middag

Ervaringen VA’s, werk goed uit te voeren tijdens COVID-19???

Gaat bij u het vervoer van gevaarlijke stoffen nog even soepel als voor de uitbraak van COVID-19? Het bestuur van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA) is erg benieuwd of u als veiligheidsadviseur uw werk (weer) als voorheen kunt doen en of het transport van de gevaarlijke stoffen zelf zonder merkbare hinder doorgaat.

Laat ons weten waar u tegenaan loopt.

Wellicht dat we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

Laat het ons weten via info@veiligheidsadviseurs.org
#covid19 #adr #adn #rid

Facturatie 2021

Beste leden,

Het is weer de tijd om de facturen inzake lidmaatschap 2021 te versturen.

Aan iedereen het verzoek om de gegevens op de website te controleren zodat de facturatie vlekkeloos kan verlopen.

Via onderstaande link opent een korte handleiding m.b.t. de facturatie.

Handleiding juiste tenaamstelling facturen VVA

Mocht er toch iets niet duidelijk zijn dan kunt u ons altijd even een mail sturen vvabureau@veiligheidsadviseurs.org

Bedankt weer voor uw medewerking.

Ledendag 4-11-2020

Beste leden,

Afgelopen woensdag een zeer geslaagde ledendag gehad.

Tijdens deze ledendag is er een bestuursverkiezing geweest. Ronald de Nooijer had zich wederom verkiesbaar gesteld. Na schriftelijke stemming is hij weer opnieuw gekozen.

Er zijn 60 stembiljetten ingeleverd. 59 Stemmers waren voor herbenoeming van Ronald. 1 Stemmer was blanco.

Daarnaast hebben 10 leden aangegeven dat ze eventueel interesse hebben in een bestuursfunctie. Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel blij mee. Binnenkort zullen wij contact opnemen met deze leden.

De presentatie staat op de website.

De notulen staan op de website.

Nogmaals bedankt voor jullie komst.

Voor de vraagbaak???? Verplichting ja of nee?

Vraag van de leden:

Laatst werd ik er op gewezen door een mede-student aan de opleiding Hoger Veiligheidskundige dat zij verplicht werden een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen in te huren c.q. op te leiden. Nu vroeg ik mij af of dit ook voor ons geldt. Wanneer is men verplicht een Veiligheidsadviseur in te huren c.q. op te leiden? Wij hebben met name opslagtanks en procesleidingen wat dus niet duidt op transport over weg, spoor, lucht of zee, maar wij hebben ook beperkte hoeveelheden (bijv. gascilinders) die op ons terrein getransporteerd worden. Ook wordt er bij ons NaOH en NaCl overgepompt van opslagtanks naar tankwagens. Zouden wij op basis hiervan een Veiligheidsadviseur dienen te hebben?

Antwoord VVA:

Onderstaande paragraaf van het ADR (wegvervoer), ADN (binnenvaart) en RID (spoorvervoer) is van toepassing.

1.8.3.1 Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Voor zover ik het kan beoordelen vervoeren jullie niet, maar wordt er wel beladen, gevuld en gelost. Ik weet niet of jullie ook als afzender optreden, dan is een veiligheidsadviseur met ingang van 31 december 2022 ook verplicht.

Leden werven leden ACTIE

Leden werven leden

 

Als VVA zijn we een vereniging voor en door leden.

Met ruim 500 leden zijn wij een levendige vereniging waarbij er veel voor en door leden wordt gedaan.

 

Echter als vereniging hebben wij te maken met de gevolgen van de AVG.

In het verleden kregen wij als vereniging regelmatig een overzicht van het CBR/CCV van geslaagde veiligheidsadviseurs. De AVG heeft dit echter onmogelijk gemaakt.

Ook het versturen van onze informatie met het pasje naar de nieuwe veiligheidsadviseurs loopt vast op een logistiek probleem. De belangrijkste bron van informatie over nieuwe potentiele leden voor onze vereniging is hiermee weggevallen. Zoals in elke vereniging wisselt het ledenbestand, zo ook bij de VVA. Echter we moeten er wel alert op zijn dat we niet in een dalend aantal leden terecht komen. Als bestuur hebben we ons de afgelopen periode afgevraagd hoe we een andere manier kunnen bedenken om toch de potentiele nieuwe leden te bereiken en daarmee het ledental te stabiliseren of zelfs te verhogen.

 

Eén van de manieren is een lid werft lid actie.

We zijn een actieve vereniging en u als lid bent uiteraard ook onze ambassadeurs.

 

Als bestuur doen we een beroep op u als lid om eens in uw omgeving en netwerk te kijken of er wellicht veiligheidsadviseurs zich in dat netwerk bevinden die nog geen lid zijn van de VVA. U kunt ze overtuigen om wel het lidmaatschap aan te gaan. Het lidmaatschap is slechts €90 per jaar en veel bedrijven/werkgevers zijn zelfs bereid deze kosten te vergoeden.

 

Voor u als bestaand lid zit hier ook een voordeel aan.

De vereniging blijft een levendige vereniging dat willen we uiteraard allemaal, maar om het nog aantrekkelijker te maken biedt het aanbrengen van een nieuw lid u als bestaand lid een financieel voordeel. U krijgt 50% korting op uw jaarlidmaatschap volgend op het jaar dat u een lid aanbrengt. Dus als u dit jaar nog een nieuw lid aanbrengt profiteert u hier al het komende jaar van.

 

Er zijn een aantal logistieke spelregels:

  • U stuurt als bestaand lid een email naar het VVA Bureau met daarin de naam en email gegevens van het (potentiele) nieuwe lid. Het nieuwe lid krijgt dan een inschrijfformulier toegezonden of wordt verzocht het aanmeldformulier op de website in te vullen. Indien het nieuwe lid zich daadwerkelijk inschrijft wordt uw korting geregistreerd;
  • U kunt ook het potentiele nieuwe lid een (papieren) inschrijfformulier laten invullen en dat kunt u dan zelf opsturen (of inscannen en mailen) aan het VVA bureau;
  • Belangrijk is dat gelijk de koppeling gemaakt kan worden tussen aanbrengend lid en het potentiele nieuwe lid.
  • De korting op het lidmaatschap wordt als aanmoediging slechts éénmaal verstrekt;
  • Het nieuwe lid komt bij inschrijving niet in aanmerking voor de korting;
  • Om de koppeling te kunnen maken zijn de aanmeldingen via het elektronisch aanmeldformulier op de website die niet vooraf gemeld zijn uitgesloten van deelname.

 

Wij hopen als bestuur dat wij een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

 

Het VVA Bestuur

 

BESTUURSBERICHT

Bericht aan de leden van de VVA

 

Onderwerp: Jaarverslag 2019 en begroting 2020

 

Beste leden,

 

Vanuit het bestuur hebben wij samen met u de eerste Corona perikelen al ervaren.

Wij hopen dat u en de uwen in goede gezondheid verkeren. Gezondheid is en blijft het belangrijkste goed. Mochten er in uw naaste kring zieken zijn dan wensen wij als bestuur deze zieke en de naaste veel sterkte en beterschap in deze moeilijke tijd.

 

Als vereniging hebben wij ons als bestuur genoodzaakt gezien om de Algemene Ledenvergadering van 25 maart jongstleden tot nader order uit te stellen.

 

Ondank het uitstellen van de ALV is het nieuwe verenigingsjaar natuurlijk wel van start gegaan. We willen u echter niet zonder de verantwoording over 2019 en begroting 2020 in het ongewisse laten.

 

We stellen u dan ook als bestuur graag in kennis van het Jaarverslag 2019 en de begroting 2020. Over het Jaarverslag 2019 en het financieel verslag hierin dient formeel besloten te worden om decharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde beleid en bestuur.

Aangezien dit nu niet fysiek mogelijk is vragen wij u om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Bij geen bezwaar vragen wij u akkoord te gaan om voorlopig tot de ALV decharge te verlenen en de begroting 2020 ook voorlopig vast te stellen. De formele vaststelling gebeurd dan op de eerstvolgende ALV. Als wij geen bericht van u ontvangen gaan wij uit van uw akkoord.

 

Op deze eerstvolgende ALV is er ook sprake van een aftredend bestuurslid.

Aftredend en terstond herkiesbaar is Ronald de Nooijer.

Ronald is bereid om voor een nieuwe periode zitting te nemen in het bestuur en het bestuur doet dan ook een bindende voordracht om Ronald te herbenoemen.

 

Uiteraard kan er vanuit de leden een tegenkandidaat komen.

Hiertoe voorzien de statuten in een procedure.

Indien daar gebruik van wordt gemaakt verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor de datum van de nog te plannen ALV.

 

De genoemde stukken (Jaarverslag 2019 en begroting 2020) staan op de website in het ledendeel.

 

Voor nu wensen wij u veel moed en kracht.

Blijf gezond en graag tot binnenkort.

 

Namens het bestuur

Cor Schaatsbergen

Secretaris

Algemene Ledenvergadering 25 maart 2020

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten om de ALV van 25 maart a.s. te annuleren.

Dit heeft alles te maken met het Corona virus. We hopen dat we de ALV later in het jaar alsnog kunnen organiseren.

Wij houden u op de hoogte.


Hotel Tiel – Laan van Westroijen 10 – 4003 AZ  Tiel

 

 

Wij zijn op zoek naar…

Beste leden,

Wij zijn op zoek naar…

  • Onderwerpen / presentaties voor VVA ledendagen
  • Werkbezoeken (bij VVA leden) voor VVA leden
  • Waar we ook benieuwd naar zijn; incidentenonderzoek. Wie heeft hier weleens mee te maken gehad, hoe was het verloop en zou je hierover willen vertellen op 1 van de ledendagen?

Heb je een leuk idee? Mail het ons; vvabureau@veiligheidsadviseurs.org

 

Noteer vast in uw agenda!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

25 MAART 2020

 

Van der Valk

Laan van Westroijen 10

4003 AZ  Tiel

 

Via de nieuwsbrief krijgt u bericht als het aanmeldformulier beschikbaar is!