Meerjarenplan 2022-2026 van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verschenen

Mensen hebben steeds meer oog voor de risico’s in hun directe leefomgeving. Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. De milieurisico’s die Nederlanders zien, komen in hoge mate overeen met de prioriteiten uit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) die de ILT jaarlijks zelf uitvoert. Veiligheid is en blijft belangrijk voor de ILT, maar de leefomgeving komt vaker in beeld als een schaars goed waarin niet alles kan. De waardering voor een prettige leefomgeving neemt toe. Dit en meer is terug te vinden in het nieuwe Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de ILT.

Lees verder…

Maatregelen tegen overvullen: PGS 29 opslagtanks

Het overvullen van opslagtanks is een reëel risico bij tankopslag. Inspectie SZW controleert bij (niet-)Brzo-bedrijven of het in de PGS 29-richtlijn voorgeschreven maatregelenpakket in de praktijk wordt toegepast. Bekijk de inspectieresultaten uit de periode 2016-2018 in onderstaand rapport.

Lees verder…

Nederland en vier andere eurolanden eisen PFAS-verbod

Nederland stapt donderdag met vier andere landen naar het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om in heel Europa een verbod op ruim 6000 PFAS-stoffen te vragen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spreekt van ‘de meest uitgebreide en complexe restrictie tot nu toe’.

Lees verder…

Memo verkenning veiligheidsbeleving vervoer gevaarlijke stoffen

Memo verkenning thema veiligheidsbeleving van vervoer van gevaarlijke stoffen_bev

Wijze van toezicht bij mobiele apparatuur en UN-verpakkingen

Werkgevers zijn verplicht om de gevaren met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien te beoordelen. Dit moet een plek krijgen in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Deze gevaren kunnen bestaan op plaatsen waar wordt gewerkt met brandbare stoffen of waar brandbare stoffen kunnen ontstaan of vrijkomen. Dit leggen werkgevers schriftelijk vast in een zogenoemd explosieveiligheidsdocument.

Lees verder…

Kamerbrief over Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

De belangrijkste alinea staat op blz. 5 in het midden;

Verder is op blz. 7 onderaan aangegeven dat er een externe evaluatie komt van de werking van het Basisnet.

Op blz. 9 gaat de Staatssecretaris nog in op het Ammoniak convenant en de toekomst van Ammoniak als energiedrager.

jaarverslag-basisnet-en-ontwikkeling-robuust-basisnet-spoor

Lees verder…

Milieu beschermen en vervuiler betaalt: financiële zekerheid uitgebreid

Risicovolle bedrijven die werken met milieugevaarlijke stoffen in de chemiesector worden verplicht zorg te dragen voor de kosten van het opruimen van milieuschade. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wijziging van het Omgevingsbesluit.

Lees verder…

Nieuwe SZW-lijst 1 juli 2021 is verschenen

Nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen 1 juli 2021 is verschenen. Er zijn geen nieuwe stoffen opgenomen, wel 5 stoffen verwijderd/samengevoegd.

Verschil met de voorgaande lijsten is ook het navolgende: voor bepaalde stofgroepen zijn nu individuele stoffen opgenomen.

In deze nieuwe SZW-lijst staat dat zo geformuleerd:

Voor de classificatie worden hydraten van een stof en de watervrije (anhydraten) stof als dezelfde stof beschouwd. In deze lijst zijn daarom alleen anhydraten opgenomen, uitzonderingen daargelaten. Deze lijst bevat meerdere groepen stoffen waarvan niet alle individuele stoffen en CAS nummers worden vermeld. De voorbeelden zijn waar mogelijk gebaseerd op stoffen geregistreerd onder REACH of stoffen die volgens ECHA onderdeel zijn van deze groep.

Deze aanpassing geldt voor zowel kankerverwekkende, mutagene als reprotoxische stoffen.

Lees verder…

Analyse van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  analyseert de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in Nederland. Uit de analyse van de zeventien incidenten die gebeurd zijn in 2019 en 2020 blijkt dat voornamelijk menselijke fouten of materiaalverzwakking de directe oorzaken van de incidenten waren.

Lees verder…

Nieuwe ARIE-regeling, internetconsultatie

Het ministerie van SZW heeft onlangs de nieuwe ARIE-regeling in concept gepubliceerd. Die regelgeving kan impact hebben op bedrijven die niet onder het BRZO vallen, maar wel met hoeveelheden gevaarlijke stoffen op het terrein hebben. Dat geldt in het bijzonder voor bepaalde bedrijven die stoffen (mede afhankelijke van tijdsduur) opslaan (waaronder bijv. PGS 15).  De grenzen die gesteld worden zijn soms erg laag en deze bedrijven moeten een VBS-systeem geïmplementeerd hebben. Alle BRZO-bedrijven vallen ook onder het voorstel maar voor wat betreft corrosieve stoffen is de ARIE zelfs strenger geworden dan het BRZO.
De nieuwe ARIE-regelgeving zal waarschijnlijk tegelijk met de Omgevingswet van kracht worden. Bestaande bedrijven krijgen een jaar de tijd om zich aan de nieuwe verplichtingen aan te passen.

ARIE-bedrijven krijgen straks met dezelfde verplichtingen te maken als BRZO bedrijven, zoals de verplichting om een VBS-systeem te hebben. Verder is van belang dat ook de sommatieregeling van kracht is (hierdoor vallen bedrijven sneller on deze regeling) en er ontstaat een verplichting voor het informeren van buurbedrijven (dit geldt ook voor BRZO-bedrijven).

Het ministerie is een internetconsultatie gestart: https://www.internetconsultatie.nl/waob

U kunt uw zorgen ook z.s.m. via VVA-bestuur kenbaar maken, zodat we die verder kunnen delen.

Zie ook bijlage voor info van de VNCI;

L-21-025 -internetconsultatie nieuwe ARIE-regelgeving – 28-6-2021