Nieuwe beleidsregel – gewijzigde checklist Veiligheidsadviseur ILenT

Checklist ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’

Met deze checklist kun je toetsen of wordt voldaan aan de ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’  (Staatscourant 2014 nr. 27433).

Lees verder…

Duidelijkheid over vergunning opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Er komt een vergunningplicht voor opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen of zogenaamde CMR-stoffen waar in totaal meer dan 10.000 kilo aan gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen opgeslagen wordt. De basis van de vergunningplicht is niet langer een opslagvoorziening met een bepaalde capaciteit, maar de daadwerkelijke aanwezigheid van een hoeveelheid stoffen in een opslagvoorziening. Dat is het gevolg van de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht. De wijziging treedt op 1 juli in werking.

Lees verder…

Hyperlinks naar onlangs gewijzigde VBG/VLG/VSG

Bijgaand doe ik u de hyperlinks toekomen van de wijzigingen in het VBG/VLG/VSG als gevolg van de (in UN verband) vastgestelde tweejaarlijkse wijzigingen van het ADR/ADN/RID. Per 19 april is de Regeling hiertoe gepubliceerd in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-17877.html

 

Hyperlinks naar de gewijzigde versies van het VBG/VLG/VSG:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adn

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/rid

De wijzigingen van de VLG/VBG/VSG en de regeling erkende instanties 2019 / Officiële publicatie

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/53324, tot wijziging van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en enkele andere wijzigingen

Lees verder…

Beantwoording Kamervragen over het lozen van giftige stoffen door tankers in Gelderland

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over berichten in de pers over illegaal lozen van giftige stoffen door tankschepenen over het bericht ‘Provinciaal verbod is een wassen neus’.

Lees verder…

Opslag lithium-ion batterijen: nieuwe richtlijn in 2020 klaar

Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan.

Lees verder…

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector wordt gewijzigd

De Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector wordt gewijzigd: de groep van mogelijke subsidieaanvragers wordt uitgebreid, er komen nieuwe subsidiethema’s en een nieuw project. Het doel van deze subsidieregeling is het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen de Brzo-sector. Van deze sector maken onder meer ondernemingen deel uit waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Lees verder…

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 25 maart 2019, nr. IENW/BSK-2019/23214, tot wijziging van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector (uitbreiding subsidieaanvragers, nieuwe subsidiethema’s en nieuw project)

De Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector wordt als volgt gewijzigd:

Lees verder…