Checklist “beleidsregel veiligheidsadviseur” versie 3.0

Dit document bevat een checklist om te kunnen toetsen of wordt voldaan aan de ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2014 nr. 27433. Dit gelet op de voorschriften gesteld in sectie 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG.

Checklist+Beleidsregel+veiligheidsadviseur+vervoer+gevaarlijke+stoffen+3.0

Controle Inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen BRZO-bedrijven

De Inspectie SZW gaat de komende drie jaar scherp controleren bij BRZO-bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld.

Lees verder…

Nagenoeg alle BRZO bedrijven hebben adequate RI&E

In tegenstelling tot vele andere bedrijfssectoren in Nederland beschikken nagenoeg alle BRZO-bedrijven over een adequate RI&E. Bij alle ruim 400 BRZO bedrijven heeft de Inspectie SZW een inspectie uitgevoerd waar onder meer hiernaar is gekeken. Maar in 6% van de onderzochte bedrijven was de RI&E niet adequaat.

Lees verder…

Er komt een nieuwe Multilaterale Overeenkomst voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur

Beste opleiders,

Het ministerie heeft ons gemeld dat er definitief een nieuwe Multilaterale Overeenkomst komt voor de examens ADN, ADR en Veiligheidsadviseur. Nederland gaat deze MO’s z.s.m. ondertekenen. Hierop vooruitlopend hebben we het reserveringssysteem voor de verlengingsexamens open gezet.

Zodra de MO getekend is, zal ik u verder informeren.

Met vriendelijke groet,

CBR divisie CCV

Tweet

Inspectie Leefomgeving en Transport
@InspectieLenT

#Corona testlocaties moeten voldoen aan strenge verpakkings- en vervoerseisen die gelden voor ziekenhuisafval. #ILT inspecteert opnieuw, nadat in december 50% locaties afvalregels overtrad.

Chemelot pluist 630 stoffen uit voor nieuwe watervergunning

Alle chemiebedrijven moeten de komende jaren een nieuwe watervergunning aanvragen. Belangrijke verandering: voor elke geloosde stof is een individuele toetsing nodig voor milieu- en gezondheidsrisico’s. “Onderschat het niet”, waarschuwt pilotbedrijf AnQore.

Lees verder…

Zicht (krijgen) op Zeer Zorgwekkende Stoffen in een circulaire economie: Concretisering van een monitoringsstrategie

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er zo min mogelijk afval is. Maar in hergebruikte materialen kunnen schadelijke stoffen zitten. Het is daarom belangrijk te weten of het hergebruikte product of gerecycled materiaal veilig is voor mens en milieu.

Lees verder…

SCIP-meldingsvereisten chemische stoffen per 5 januari j.l. van kracht voor EU

Vanaf 5 januari 2021 j.l. moet iedere fabrikant en importeur van een voorwerp die (in de subcomponenten) een SVHC-stof (Substance of Very High Concern, gevaarlijke stoffen dus) bevat in een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, de aanwezigheid van die stof aanmelden in de SCIP-database van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De nieuwe meldingsplicht is van toepassing op alle soorten voorwerpen die in de EU worden geproduceerd/geleverd.

Lees verder…

‘Het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen moet fors omlaag’

Gohdar Massom, programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij de Inspectie SZW, sprak vorig jaar in deze rubriek stevige ambities uit over de activiteiten van het programma. Wat is daarvan het afgelopen jaar gerealiseerd en wat moet er nog gebeuren? ‘We hebben veel inspecties uitgevoerd maar ook acties ingezet op het vergroten van het bewustzijn van de risico’s. Ik kijk tevreden terug op 2020.’

Lees verder…