Nederland geeft zijn visie over de aankomende Europese strategie over chemicaliën, de Chemicals Strategy for Sustainability

Download in pdf – inbreng NL

Download in pdf – bijlage 1

Lees verder…

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van 1 juli 2020 is verschenen

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Download in pdf

Lees verder…

Wijziging toetsmatrijzen gevaarlijke stoffen i.v.m. wijziging wetgeving

Misschien zijn er nog suggesties voor aanpassing of aanvullingen van de toetsmatrijzen.

Wij horen het graag!!

Lees verder…

 

Twee methoden om blootstelling op de werkplek te toetsen aan een grenswaarde: BOHS-NVvA (2011) en de NEN-EN-689 (2019) : Een vergelijking voor het gebruik in veilige werkwijzen

Bedrijven die met chemische stoffen werken kunnen een veilige werkwijze opstellen. Deze werkwijze beschrijft nauwkeurig hoe werknemers op hun werkplek bij een bedrijf veilig kunnen werken. Als een bedrijf meerdere locaties heeft, geldt de werkwijze voor alle locaties.

Lees verder…

Ter info een brief van de minister van I&W over de ratificatie van het CDNI verdrag met ontgassen

Brief Minister I&W – Implementatie_van_het_verbod_op_varend_ontgassen – 30 april 2020

De Nederlandse teksten van de diverse MO’s die tot nu toe door Nederland zijn ondertekend

RID – 2-2020 – stcrt-2020-19838

RID – 1-2020 – stcrt-2020-17669

ADR – M 327 – stcrt-2020-20443

ADR – M 326 – stcrt-2020-20445

ADR – M 325 – stcrt-2020-19842

ADR – M 324 – stcrt-2020-17931

RID – 4-2020 – stcrt-2020-20446

RID – 3-2020 – stcrt-2020-20447

ADN – M 025 – stcrt-2020-17816

Nieuwe Europese grenswaarden kankerverwekkende stoffen

Met ingang van 17 januari 2020 is de Arbowetgeving aangepast ter implementatie van een Europese richtlijn ter bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen.

Lees verder…

Inspectie SZW gaat in 2020 alle BRZO-bedrijven controleren

De Inspectie SZW gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

Lees verder…

Beantwoording van de vraag wie als “vuller” in de zin van het ADR dient te worden aangemerkt.

Naar het oordeel van de economische politierechter moet als “vuller” worden aangemerkt, de onderneming die eindverantwoordelijkheid draagt voor het vulproces.

Lees verder…

Transport chloor per spoor in strijd met wet- en regelgeving: Overweging omtrent uitleg voorschrift 1.9.5.1 NE van bijlage 2 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Gerechtshof Den Haag 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2680

De Verdachte heeft zich kort gezegd schuldig gemaakt aan twee overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, door zich niet te houden aan de controleplicht. De bepalingen neergelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen beogen de veiligheid te waarborgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen, in dit geval vervoer over het spoor. Als professionele vervoerder van gevaarlijke stoffen rust een grote verantwoordelijkheid op de Verdachte om met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften te handelen en erop toe te zien dat dit ook gebeurt door een ieder die bij de uitvoering van die werkzaamheden is betrokken. Dit heeft de Verdachte onvoldoende zorgvuldig gedaan. In het nadeel van de Verdachte weegt mee dat de overtredingen begaan zijn met betrekking tot goederen met een hoog gevarenpotentieel.

Lees verder…